REGULAMIN ŁÓDZKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW i WETERANÓW

§ 1

Łódzka Liga Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów, nazywana dalej Łódzką Ligą, zrzesza drużyny regionu łódzkiego.
Rozgrywki Łódzkiej Ligi odbywają się w systemie jesień – wiosna, nazywanym dalej – sezonem. Pierwsza runda jesienna, druga - wiosenna.

§ 2

Za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Łódzkiej Ligi odpowiadają Prezes i Wiceprezes, wybierani przez kierowników drużyn na dwuletnią kadencję na zebraniu kończącym rozgrywki ligowe.
Prezesi dobierają sobie współpracowników, w liczbie 3 do 5 osób tworząc Zarząd. Przed sezonem Prezes informuje uczestników zebrania o strukturze organizacyjnej Zarządu.

Nowy Zarząd jest wybierany na 2-letnią kadencję.

§ 3

Podział Łódzkiej Ligi i sposób przeprowadzenia rozgrywek ustala Zarząd Ligi i przedstawia w postaci aneksu do regulaminu przed rozpoczęciem sezonu.

§ 4

1. Zgłoszenie drużyn następuje w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu w terminie podanym przez Zarząd Ligi. Nowe drużyny do V ligi można zgłaszać do końca lipca. Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę i skład zespołu, adres sali, dzień i godzinę rozpoczynania meczów u siebie, nazwiska i numery telefonów kierownika i jego zastępcy oraz ewentualnie adres e-mail. Dane te, wyznaczona osoba umieszcza na stronie internetowej przed rozpoczęciem rozgrywek.
Na każdy kolejny sezon kierownicy drużyn potwierdzają zawodników uprawnionych do grania w danym sezonie. Zgłaszać zawodników można do momentu rozegrania pierwszego meczu (przed meczem) z uprzednim podaniem tego zawodnika do osoby prowadzącej Ligę, w celu uzupełnienia składu w internetowej zakładce "Drużyny".
2. W trakcie trwania sezonu zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny, nawet, jeżeli jest to jeden klub. „Nowi” zawodnicy mogą zostać dopisani do drużyny jedynie po skończeniu rundy jesiennej, a przed rozpoczęciem wiosennej. Zgłoszeni przed rozpoczęciem sezonu zawodnicy, którzy nie rozegrali żadnego meczu w rundzie jesiennej mogą zmienić barwy klubowe w przerwie zimowej.
3. W spotkaniach mogą grać tylko zgłoszeni zawodnicy.
4. O wszelkich zmianach w odniesieniu do podanych w zgłoszeniu należy poinformować Zarząd w celu akceptacji i umieszczenia na stronie internetowej. W przypadku zmiany terminu lub (i) miejsca rozgrywania meczów, zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie pozostałe zainteresowane drużyny danej ligi.

§ 5

Za zgłoszenie drużyny, jej uczestnictwo w Łódzkiej Lidze, nazwę i skład, odpowiada kierownik drużyny.
Pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek, kierownik musi opłacić wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. To samo dotyczy uzupełnienia opłaty za zawodników nowych, dopisanych w przerwie zimowej między rozgrywkami. Wysokość wpisowego i sposób wpłaty określane będą w aneksie.

§ 6

W rozgrywkach Łódzkiej Ligi mogą brać udział zawodnicy, którzy są amatorami, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego) lub innych związków ITTF.
Status amatora uzyskują również:
1. Weterani – zgodnie z regulaminem PZTS (w rundzie jesiennej mogą grać Ci którzy 40 lat skończą w następnym roku)
2. Zawodniczki, do pierwszej ligi PZTS, włącznie.
3. Zawodnicy, do trzeciej ligi PZTS, włącznie.
4. W przypadku gdy byli zawodnikami lig wyższych PZTS:
- (I liga, ekstraklasa-m, ekstraklasa-kobiety), lub jakichkolwiek innych ITTF, od ostatniego rozegranego przez nich meczu w tych ligach miną pełne dwa lata, plus dokończenie rundy jesiennej lub wiosennej.
- II liga PZTS, od ostatniego rozegranego przez nich meczu w tej lidze minie pełny rok, plus dokończenie rundy jesiennej lub wiosennej.
5. zawodnicy młodociani, do ukończenia 15 roku życia.

§ 7

W rozgrywkach Łódzkiej Ligi ogólny zarys przepisów dotyczących: piłek, okładzin, rakietek, rozgrywania setów i partii tworzą regulaminy PZTS. O rodzaju piłek, którymi rozgrywany jest mecz, decyduje gospodarz spotkania, a wszystkie gry jednego meczu, muszą być rozgrywane tymi samymi piłkami. Pozostałe przepisy techniczne dotyczące sędziowania, strojów, oświetlenia i wymiarów sal pozostają w gestii grających drużyn.
Biorąc pod uwagę, iż w naszej amatorskiej lidze, nie wszystkie warunki z regulaminu PZTS mogą zostać spełnione, dopuszcza się odstępstwa, nie wypaczające jednak zasad gry w tenisa stołowego.
W przypadku zastrzeżeń należy opisać je w protokole meczowym, rozpatrzenie ich nastąpi przy udziale zainteresowanych drużyn i Zarządu Ligi (bez wpływu na wynik spotkań, które już zostały rozegrane).
W przypadku zgłoszenia protestu i nie przystąpienia do meczu (w całości lub jego części), spór rozstrzyga Zarząd Ligi.
Decyzje Zarządu Ligi są ostateczne.

§ 8

Punkty w spotkaniach naliczane są następująco:
- zwycięstwo 3 punkty
- remis 2 punkty
- porażka 1 punkt
- walkower 0 punktów

§ 9

Przekładanie meczy:
1. Nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przełożenie terminu rozegrania meczu.
2. W całym sezonie drużyna może przełożyć termin meczu (jeżeli zgodzi się drużyna przeciwna), tylko trzy razy.
Nie wlicza się do tego limitu
a) meczy przełożonych na termin wcześniejszy
b) meczy, gdzie została zmieniona jedynie godzina rozpoczęcia
3. Nie można przekładać meczy z 2 ostatnich kolejek rundy wiosennej (rewanżowej), a przed rozpoczęciem meczu w przedostatniej kolejce, wszelkie przełożone wcześniej spotkania muszą być zakończone. Jeżeli, wg punktu 9, pozostałby jeszcze czas na rozegranie przełożonego meczu z rund wcześniejszych, nadrzędnym pozostaje punkt 2, a termin z punktu 9 musi ulec skróceniu.
4. Zmiana miejsca rozegrania meczu bez zmiany terminu nie wymaga zgody drużyny przeciwnika i nie jest przełożeniem meczu. Należy jedynie poinformować o tym fakcie z wyprzedzeniem umożliwiającym stawienie się na mecz w nowym miejscu o wyznaczonym czasie.
5. Z prośbą o przełożenie meczu należy się zwrócić do drużyny przeciwnika nie później niż 24 h przed wyznaczonym w kalendarzu terminem meczu.
6. O wszelkich zmianach dotyczących terminu, należy z wyprzedzeniem poinformować odpowiednią osobą z Zarządu, która jest odpowiedzialna za komunikat lub poprawki na stronie internetowej.
7. Informację o przełożeniu meczu przekazują obie drużyny wraz z podaniem uzgodnionego nowego terminu i wskazaniem, która drużyna jest inicjatorem przełożenia meczu.
8. Nowy termin jest w równym stopniu obowiązujący obie drużyny i podlega takim samym przepisom jak termin pierwszy.
9. Przełożony mecz powinien być rozegrany w terminie 7 dni roboczych od wyznaczonej daty w terminarzu, a w przypadku ponownego przełożenia tego samego meczu w okresie 3 dni roboczych.
10. Jeżeli mecz nie odbył się w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od któregokolwiek zespołu, obie drużyny składają wyjaśnienia na piśmie do Zarządu Ligi wraz z podaniem nowego terminu. Zgodę na rozegranie spotkania w nowym terminie wyraża Zarząd
11. Za nierozegranie meczu w terminie drużyna otrzymuje „walkower”
12. Za nierozegranie meczu uważa się również, niestawienie się na mecz w czasie 30 minut od godziny podanej w terminarzu.

§ 10

Ze względu na charakter rozgrywek, mecze powinny być rozgrywane w koleżeńskiej, sportowej atmosferze z kategorycznym przestrzeganiem zasad trzeźwości.
W celu uniknięcia nieporozumień i ograniczenia sytuacji spornych, należy kierować się poniższymi procedurami i ustaleniami:
1. Mecze powinny odbywać w dni powszednie i rozpoczynać nie wcześniej niż o 17:00 i nie później niż o 20:00
2. Gospodarz decyduje na ilu stołach (1,2 lub 3) rozgrywany jest mecz i jest zobowiązany do zapewnienia czasu na rozegranie wszystkich gier (musi uwzględnić możliwość rozpoczęcia meczu z 30 minutowym opóźnieniem) w czasie nie późniejszym niż 22:30
3. Gospodarz meczu musi zapewnić drużynie gości minimum 15 minutowa rozgrzewkę w przypadku gdy mecz rozpoczyna o godzinie podanej w terminarzu, jak i w przypadku opóźnienia meczu z winy gospodarza. Zawodnicy spóźnieni tracą prawo do rozgrzewki przedmeczowej.
4. Mecze rozgrywane są systemem 3x3 plus debel rozgrywany po 1 rundzie (3 spotkaniach) zgodnie z kolejnością we wzorcowym protokole Organizatora
5. Drużyna może rozegrać mecz w składzie dwuosobowym
6. Przed rozpoczęciem meczu kierownicy lub kapitanowie podają do protokółu składy swoich drużyn na pierwsza rundę oraz zawodników rezerwowych. Gospodarz wpisuje najpierw niejawnie swoich zawodników a następnie 3 zawodników gości
7. Składy debli wpisuje się do protokółu po zakończeniu meczów I rundy, a składy na następne rundy po zakończeniu rundy poprzedniej zgodnie z procedurą dla rundy I. W grze podwójnej może uczestniczyć każdy zawodnik wpisany do protokołu
8. Przed każdą kolejną rundą wpisuje się do protokółu wszystkich trzech zawodników każdej drużyny
9. Nie ma możliwości zmian powrotnych
10.Zawodnik spóźniony w granicach 30 minut, ale wpisany jako grający, ma prawo do rozegrania wszystkich swoich pojedynków
11.W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut obowiązuje zasada, że zawodnik ma prawo do rozegrania pojedynku jeżeli tylko jest gotowy do gry w momencie gdy zgodnie z protokółem przypada jego kolej rozegrania spotkania
12.Protokół meczowy na bieżąco i dokładnie (małe punkty) wypełnia gospodarz spotkania, a po podpisaniu kopię otrzymują goście
13.O problemach związanych z rozegraniem meczu, obok procedury podanej w §7, można na bieżąco poinformować prowadzącego rozgrywki danego szczebla, a w drugiej kolejności Prezesów
14.Protokół z meczu należy przesłać niezwłocznie po rozegraniu spotkania, a najpóźniej w dniu następnym. Obowiązek ten spoczywa na gospodarzu spotkania. Za brak informacji w terminie drużyny będą karane zgodnie z §15

§ 11

Kolejność miejsc w rozgrywkach (dotyczy to również bieżącej kolejności w tabeli, w ciągu całego sezonu) ustalana jest następująco:
1. Duże punkty
2. Przy tej samej ilości dużych punktów dwóch drużyn:
a) bilans bezpośrednich spotkań, w kolejności: duże punkty - stosunek setów - stosunek małych punktów
b) dodatkowe jedno spotkanie zorganizowane przez Zarząd na neutralnej sali (przy wyniku remisowym o zwycięstwie decydują sety, a później piłki)
3. Przy tej samej ilości dużych punktów trzech i więcej drużyn:
a) bilans bezpośrednich spotkań wśród tych drużyn (tzw. mała tabela), w kolejności: duże punkty - stosunek setów - stosunek małych punktów
b) dodatkowy turniej dla drużyn jw. (z dokładnością do setów i piłek) na neutralnej sali i wylosowanej kolejności meczy

§ 12

Regulamin nie może ulegać zmianie w trakcie całego sezonu.

§ 13

1. Zmiany w regulaminie można wprowadzać na zebraniu kończącym lub (i) rozpoczynającym sezon
2. Z propozycją zmian w regulaminie może wystąpić Zarząd Ligi, lub przedstawiciel minimum pięciu zespołów. Propozycja powinna być przedstawiona na piśmie i dotyczyć konkretnego paragrafu regulaminu
3. Dodanie nowych punktów regulaminu lub zmiana istniejących musi zostać przegłosowana większością głosów:
a) głosują wszystkie drużyny biorące udział w zebraniu
b) na jedną drużynę przypada 1 głos
c) nieobecna drużyna traci swój głos
d) W przypadku równowagi w głosowaniu dodatkowy głos przypada Zarządowi Ligi

§ 14

Do regulaminu na każdy sezon mogą być dodawane aneksy robocze dotyczące spraw technicznych nieobjętych regulaminem. Aneksy ustala Zarząd Ligi w zależności od potrzeb. Aneksy nie mogą być sprzeczne z regulaminem

§ 15

1. Zarząd Ligi ma prawo do dyscyplinowania:
a) zawodników - upomnieniem, zawieszeniem, usunięciem z Ligi
b) drużyn - upomnieniem, pozbawieniem głosu, odjęciem punktów, degradacją do niższej ligi, wykluczeniem z Łódzkiej Ligi
2. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego (§ 4 i 6) powoduje porażkę „walkowerem” całej drużyny w danym spotkaniu.
3. Rozegranie meczu niedozwolonymi okładzinami lub rakietką powoduje automatyczne odebranie danemu zawodnikowi zdobytych w meczu punktów. Informacja o używaniu niedozwolonego sprzętu ma być umieszczona w protokole pomeczowym.
4. Porażki walkowerem traktowane są jako nieprzestrzeganie regulaminu i mogą powodować nałożenie kary przewidzianej w punkcie 1b
5. Punkty uzyskane w meczach z drużyną, która w trakcie trwania rundy przestaje uczestniczyć w rozgrywkach danej ligi są anulowane.
6. W przypadku nieprzestrzegania punktu 6, paragraf 9 i punktu 14 paragraf 10, drużyna otrzymuje:
- UPOMNIENIE
- ŻÓŁTĄ KARTKĘ (przy powtórzeniu przewinienia)
- ODJĘCIE PUNKTU (przy każdym kolejnym przypadku)

§ 16

W sprawach dotyczących funkcjonowania Łódzkiej Ligi nie objętych regulaminem lub w sprawach spornych przy interpretacji jakichkolwiek jego punktów, głos decydujący i ostateczny, ma Zarząd Ligi.

§ 17

Zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego na koniec każdego sezonu.

Łódź, 13.10.2010 Zarząd Łódzkiej Ligi

.

Aneks sezonu 2010/2011

1. Wpisowe od drużyny (do 5 osób) na sezon 2009/2010 – 100,00zł.
2. Opłata za dodatkowego zawodnika na sezon – 20,00zł

System rozgrywek Łódzkiej Ligi w sezonie 2010/2011

I Liga – 13 zespołów:

II Liga – 14 zespołów:

III Liga – 14 zespołów:

IV Liga – 18 zespołów:

 

Wszystkie ligi prowadzą rozgrywki tym samym systemem: mecz i rewanż w dwóch rundach - jesiennej i wiosennej.

 

 

Od nowego sezonu 2011/2012  powstanie V liga i wszystkie ligi od I do IV będą liczyły po 12 drużyn. 

W sezonie 2010/2011 zasady spadku i awansu są następujące:

Bezpośrednie awanse 

Do ligi wyższej awansują bezpośrednio drużyny, które zajmą pierwsze miejsce w II, III i IV lidze.

Bezpośrednie przejście do ligi niższej 

Dla uzyskania 12 drużyn w każdej lidze konieczne będą następujące przesunięcia: 

z I do II ligi przejdą zespoły, które zajmą 12 i 13 miejsce

z II do III ligi przejdą zespoły, które zajmą  11,12,13 i 14 miejsce

z III do IV ligi przejdą zespoły, które zajmą  9,10,11,12,13 i 14 miejsce

V ligę utworzą zespoły, które w IV lidze zajmą miejsca od  8 do 18 [plus nowi chętni] 

Baraże 

Aby dać szansę awansu drużynom, które zajmą drugie miejsce w swoich ligach [II,III,IV] po zakończeniu rozgrywek odbędą się następujące baraże: 

11-ta drużyna I ligi      -    z   2-gą drużyną II ligi

10-ta drużyna II ligi     -    z   2-gą drużyną  III ligi

8-ma drużyna III ligi    -    z   2-gą drużyną  IV ligi


Łódź, 13.10.2010 Zarząd Łódzkiej Ligi
ANEKS DO SEZONU 2011-2012.

Awanse, spadki, baraże: z każdej ligi awansuje pierwsza drużyna a spada ostatnia [wyjątek: V liga]
Baraże grają drużyny: 10 z 3 i 11 z 2.

Łódź, 15.09.2011
Zarząd

Łódź, dnia 28.09.2012
ANEKS DO SEZONU 2012-2013

W sezonie 1012-2013 liczebność drużyn w poszczególnych ligach wynosi:
I liga = 12
II liga = 14
III liga = 14
IV liga = 14
V liga = 13

Zasady awansów, spadków i baraży pozostają bez zmian, tzn: awansuje pierwsza drużyna a spada ostatnia. Druga i trzecia oraz przedostatnia i trzecia od końca grają baraże [12-3 i 13-2]. W pierwszej lidze baraże rozgrywają drużyny: 10 i 11
Ustalono, że w przypadku rezygnacji jakiejś drużyny z rozgrywek w następnym sezonie (w dowolnej lidze) w jej miejsce awansuje drużyna, która przed spadkiem do ligi niższej zajmowała najwyższe (spadkowe) miejsce.

Zarząd

ANEX DO SEZONU 2014-2015
I liga - 14 drużyn
II liga - 14 drużyn
III liga - 14 drużyn
IV liga - 14 drużyn
V liga - 12 drużyn

Wpisowe zostaje podniesione do 120,- zł/sezon od drużyny do 5 zawodników. Każdy następny zawodnik - 20,- zł.
Awanse i spadki:
Bezpośrednio awansuje pierwsza drużyna (II,III,IV,V ligi) a drużyny: 2 i 3 grają baraże.
Do ligi niższej spada ostatnia drużyna (I,II,III,IV liga) a drużyny: 13 i 12 grają baraże.

Na wrześniowym zebraniu przegłosowano granie dotychczasowymi piłeczkami przez cały sezon 2014-2015.

 

 

ANEKS DOSEZONU 2016/2017

 

1.      W stosunku do drużyn, które nie opłacą wpisowego przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej, czyli 02.10.2016, każdy mecz z ich udziałem, będzie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej. 

2.      Każda drużyna do kontaktu podaje, co najmniej jeden numer telefonu i adres mailowy do komunikowania się z Zarządem Ligi. 

3.      W terminarzach podajemy godzinę dostępu do sali, która jest tożsama z godziną rozpoczęcia rozgrzewki.

4.      W sezonie 2016/2017 nie będzie baraży. Do ligi niższej spadają drużyny z miejsc 13 i 14 z lig I-IV, a do ligi wyższej awansują drużyny z miejsc 1 i 2 z lig II-IV.

5.      Zespoły 5 ligi podzielone zostaną na 2 grupy 11 drużynowe A i B. Po zakończeniu pierwszego etapu rozgrywek (każda z drużyn rozegra 20 spotkań - 22 kolejki) nastąpi połączenie lig A i B na następującej zasadzie: Grupę Górną stworzy po 5 najlepszych drużyn z lig A i B. Zespoły z grupy A zagrają z zespołami grupy B dwukrotnie, a zespoły z grupy B zagrają dwukrotnie z zespołami grupy A, co da w sumie 10 kolejek. Grupę dolną stworzy pozostałe 12 drużyn. W grupie tej zespoły rozegrają po jednym meczu z drużynami, z którymi nie spotkały się wcześniej w sezonie, co da w sumie 6 kolejek.  Mecze i punktacja z pierwszego etapu zostają zachowane. Awans do ligi wyższej uzyskają dwa najlepsze zespoły Grupy Górnej po ostatniej kolejce.


Zarząd


ANEKS 20.09.2017

1. Awanse i spadki: bezpośrednio awansują trzy pierwsze drużyny. Do ligi niższej bezpośrednio spadają trzy ostatnie drużyny
2. Zespoły 5 ligi podzielone zostaną na 2 grupy 9 drużynowe A i B. Po zakończeniu pierwszego etapu rozgrywek (każda z drużyn rozegra 16 spotkań - 18 kolejek) nastąpi połączenie lig A i B na następującej zasadzie: Grupę Górną stworzą po 4 najlepsze drużyny z lig A i B. Zespoły z grupy A zagrają z zespołami grupy B dwukrotnie, a zespoły z grupy B zagrają dwukrotnie z zespołami grupy A, co da w sumie 8 kolejek. Grupę dolną stworzy pozostałe 10 drużyn. W grupie tej zespoły rozegrają po dwa mecze z drużynami, z którymi nie spotkały się wcześniej w sezonie, co da w sumie 10 kolejek. Mecze i punktacja z pierwszego etapu zostają zachowane. Awans do ligi wyższej uzyskają trzy najlepsze zespoły Grupy Górnej po ostatniej kolejce.
3. Mecze rozgrywane są piłeczkami plastikowymi ***.

Zarząd

 

Zmiany i uzupełnienia zapisów w regulaminie rozgrywek przegłosowane na zebraniu przedstawicieli drużyn ŁLTSAiW na zakończenie sezonu 2016/2017 w dniu 12.06.2017

§ 2

Za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Łódzkiej Ligi odpowiada Prezes, który jest wybierany przez kierowników drużyn na dwuletnią kadencję na zebraniu kończącym rozgrywki ligowe.

Prezes tworząc Zarząd dobiera sobie współpracowników, w liczbie 2 do 5 osób. Przed sezonem Prezes informuje uczestników zebrania o strukturze organizacyjnej Zarządu.

 

§ 4

1. Zgłoszenie każdej z drużyn następuje w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu, w terminie podanym przez Zarząd Ligi. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przez kierownika drużyny, w której podajemy pełną nazwę i skład zespołu, adres sali, dzień i godzinę rozpoczynania meczów u siebie, nazwiska i numery telefonów kierownika i jego zastępcy oraz jeden adres e-mail (do ogólnego korzystania - do umieszczenia na stronie). Dane te, osoba prowadząca rozgrywki umieszcza na stronie internetowej przed rozpoczęciem rozgrywek.

Zgłaszać zawodników można do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem rozgrywek danej ligi.

 

§ 9

7. Informację o zamiarze przełożeniu meczu (również na termin wcześniejszy) przekazuje kierownik lub kapitan drużyny gospodarza wraz z podaniem uzgodnionego nowego terminu i wskazaniem, która drużyna jest inicjatorem przełożenia meczu.

 

§ 11

Kolejność miejsc w rozgrywkach (dotyczy to również bieżącej kolejności w tabeli, w ciągu całego sezonu) ustalana jest następująco:

1. Suma punktów meczowych

2. Przy tej samej ilości dużych punktów dwóch drużyn:

a) bilans bezpośrednich spotkań, w kolejności: punkty meczowe - stosunek gier wygranych do przegranych,  stosunek setów

3. Przy tej samej ilości dużych punktów trzech i więcej drużyn:

a) bilans bezpośrednich spotkań wśród tych drużyn (tzw. mała tabela), w kolejności: punkty meczowe - stosunek gier wygranych - do przegranych,  stosunek setów

Nie można dalej liczyć stosunku małych punktów (piłek) bo nie ma obowiązku wypełniania protokołu szczegółowego

§15

6. W przypadku nieprzestrzegania §9 punkt 6 lub §10 punkt 14 drużyna otrzymuje:
- UPOMNIENIE
- ODJĘCIE PUNKTU (przy każdym kolejnym przypadku)

 

§20

1. Wszyscy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

2. Zarząd nie ubezpiecza grających i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, wypadki oraz ewentualny uszczerbek na zdrowiu zawodników.

3. Grający ubezpieczają się we własnym zakresie. Zarząd może pomóc w zorganizowaniu ubezpieczenia grupowego dla chętnych drużyn.

 

Ponadto:

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, zatwierdziliśmy decyzję, że od sezonu 2017/2018 we wszystkich ligach grać będziemy piłeczkami plastikowymi

Prezes ŁLTSAiW

Robert Mikołajczyk