AMATORZY NA START - 3 maja Wiśniowa Góra-ostatnia kwalifikacja do Mistrzostw Polski Amatorów w Choceniu
(data: 2011-05-01)

Nowa strona 1

III Og�lnopolski Turniej Grand Prix Polski Amator�w

- OTWARTE MISTRZOSTWA ANDRESPOLA AMATOR�W� W TENISIE STO�OWYM

Komunikat Organizacyjny

Turniej jest ostatnim w kt�rym mo�na uzyska� kwalifikacj� do

Mistrzostw Polski Amator�w ? Choce� (kujawsko - pomorskie)� 29 maja 2011r.

1.����� Organizatorzy:

- Polski Zwi�zek Tenisa Sto�owego w Warszawie,

- GOSiR RELAKS w Wi�niowej G�rze

- Uczniowski Klub Sportowy ANDRESPOL

- ��dzka Liga Tenisa Sto�owego Amator�w i Weteran�w

- U.E. INTERKLASA

� 2. ���Sponsorzy:

�������� - Urz�d Gminy Andrespol

�������� - PIEKARNIA TBS Stefa�czyk

�������� - Drewnostyl SA

�������� - ARISTO JEANS

�������� - Stone Master SA

���� 3.�� Termin i miejsce:

03.05.2011 r. (wtorek) - GOSiR RELAKS w Wi�niowej G�rze, ul Tuszy�ska 113, woj. ��dzkie�

4.�� Cel rozgrywania, zasady tworzenia list rankingowych:

Promocja aktywnego stylu �ycia w�r�d wszystkich grup spo�ecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdzia�ania patologiom spo�ecznym.

Popularyzacja tenisa sto�owego oraz udzia� jak najwi�kszej ilo�ci zawodnik�w w aktywnym i czynnym �yciu sportowym.

Turniej jest jednym z cyklu turniej�w ?Ca�a Polska gra w Ping-Ponga? i rozgrywany b�dzie wed�ug zasad� obowi�zuj�cych w tym cyklu.

Na podstawie wynik�w sportowych Og�lnopolskich Turniej�w Amator�w pt. ? CA�A POLSKA GRA

W PINGPONGA? i Indywidualnych Mistrzostw Polski Amator�w, oraz� punktacji stanowi�cej

za��cznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek Amator�w PZTS w sezonie 2010/2011 prowadzony b�dzie przez Komisje Sportu Masowego Og�lnopolski Ranking Amator�w we wszystkich kategoriach wiekowych, do kt�rego zaliczane b�d� 3 ( MPA i 2 OTA) najlepsze wyniki w sezonie uzyskane wy��cznie przez zawodnik�w/czki posiadaj�cych w momencie rozgrywania zawod�w licencj� zawodnika �amatora lub weterana.

Przej�cie zawodnika/czki do starszej kategorii wiekowej nast�puje z zachowaniem punkt�w zdobytych����������������������������� �w poprzednim sezonie w m�odszej kategorii wiekowej.

��

5. �Uczestnictwo:

Warunki udzia�u:�

- ��� dla os�b kt�re chc� by� sklasyfikowane w Rankingu Amator�w posiadanie karty amatora lub licencji weterana i spe�nienie nast�puj�cych wymog�w:

1. ��nigdy nie uczestniczy�a w rozgrywkach indywidualnych lub dru�ynowych� organizowanych przez Polski Zwi�zek Tenisa Sto�owego i wojew�dzkie zwi�zki tenisa� sto�owego oraz nie uczestniczy�a

����� i nie uczestniczy w rozgrywkach zwi�zku tenisa sto�owego� innego kraju (wyj�tek stanowi pkt. 2.)

�2.� uzyska�y prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej Amator�w po zako�czeniu nast�puj�cych okres�w karencyjnych:

�������� a)����� zawodnik/czka ekstraklasy ����������������������� - 10 lat od ostatniego wyst�pu ligowego,

�������� b)���� zawodnik/czka I ligi ���������������������� ��������������� -�� 8 lat od ostatniego wyst�pu ligowego,

�������� c)����� zawodnik/czka II ligi ������������������������������������ -�� 6 lat od ostatniego wyst�pu ligowego,

�������� d)���� zawodnik/czka III ligi ����������������������������������� -�� 3 lata od ostatniego wyst�pu ligowego,

�������� e)���� zawodnik/czka IV ligi lub ni�szej ������������� -�� 1 rok od ostatniego wyst�pu ligowego,

�������� f)������ zawodnik/czka posiadaj�cy/ca licencj� PZTS i startuj�cy w innych rozgrywkach� prowadzonych ���przez PZTS w minionym sezonie ? bez karencji,

� 3. �uzyskali po raz pierwszy licencje zawodnika w wieku powy�ej 30 lat.

Prawo uczestnictwa w turnieju ?CA�A POLSKA GRA W PINGPONGA?� Amator�w� posiadaj� r�wnie� osoby nie posiadaj�ce wykupionej licencji amatora lub weterana, ale nie b�d� one sklasyfikowania

w Rankingu i nie nabywaj� prawa udzia�u w Mistrzostwach Polski Amator�w.

Zawodnicy/czki uczestnicz�cy w rozgrywkach indywidualnych amator�w w sezonie 2010/2011, �����������������kt�rzy chc� by� klasyfikowani w i wzi�� udzia� w Mistrzostwach Polski Amator�w zobowi�zani s� ���������������������do wniesienia nast�puj�cych op�at :

- �op�aty za przyznanie przez Polski Zwi�zek Tenisa Sto�owego karty �amatora �dla �zawodnika/czki

���w sezonie 2010/2011, kt�rej wysoko�� zosta�a uchwalona przez Zarz�d Polskiego Zwi�zku Tenisa

� �Sto�owego na wniosek Komisji Sportu Masowego w wysoko�ci 20,00 z�, p�atnej w Wojew�dzkich

�� Zwi�zkach Tenisa Sto�owego, zgodnie z zasadami przyznawania licencji zawodniczych PZTS

� �(za��cznik nr.1 Regulaminu Rozgrywek Amator�w na sezon 2010/2011).

Powy�sz� op�at� mo�na dokona� w dniu zawod�w u Organizatora.

Wniesienie powo�anej wy�ej op�aty nie dotyczy weteran�w, posiadaj�cych licencj� weterana

i spe�niaj�cych okre�lone wymogi zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Amator�w na sezon 2010/2011 .

�������

����� 6.� Kategorie i program minutowy zawod�w:

�����

���������� Kategorie:

?���do 49 lat (urodzeni w 1961 i m�odsi),

? 50 lat i starsi (urodzeni w 1960 roku i starsi),

? nigdy nie zrzeszeni w PZTS ( bez podzia�u na kategorie wiekowe).

Program zawod�w:

02.05.2011 r. /poniedzia�ek / od 19:30 trening

03.05.2011 r. /wtorek /

godz. 08.15 ? 09.15

?� potwierdzanie udzia�u i przyjmowanie nowych �zg�osze�

godz. 09.15 ? 09.30

�? �losowanie turniej�w w kategoriach wiekowych

godz. 09.30

?� uroczyste otwarcie zawod�w i rozpocz�cie gier

�� ����Komunikat� podczas zawod�w

?�� losowanie i rozpocz�cie turnieju dla nigdy nie zrzeszonych���������������������������������������������������������� ? ��ceremonia zamkni�cia turnieju oraz wr�czenie puchar�w i nagr�d rzeczowych najlepszym

��

��� 7. �Zg�oszenia:

Do dnia 30.04.2011 r. ( sobota ) do godz. 20.00 prosimy �przes�a� pisemne zg�oszenia udzia�u na adres

e-mailowy: stoichek@wp.pl �lub telefonicznie: �664 786�004 (Zbigniew Marciniak).

Zawodnicy, kt�rzy nie zg�osz� si� do ustalonego terminu, mog� si� r�wnie� zapisa� na zawody ��������������������������w godz. 08.15 ? 09.15 we wtorek �rano przed imprez�,� jednak b�d� musieli zap�aci� wy�sze wpisowe.������ ����������Pytania dotycz�ce zawod�w mo�na kierowa� r�wnie� do Waldemara Ciesio�kiewicza: �603�973�628.

8. �Nocleg i wy�ywienie GOSIR RELAKS w Wi�niowej G�rze 042 2132392 ( po wcze�niejszej rezerwacji).

9.��� Op�aty-na miejscu przed zawodami.

Udzia� w turnieju w jednej kategorii

20� z� (zg�oszenie do 30.04.br)

25� z� (zg�oszenie w dniu zawod�w)

Udzia� w turnieju w dw�ch kategoriach

(np. kategoria 19 ? 49 lat i kategoria ��������������������������������������?nigdy nie zrzeszony w PZTS?

30� z� (zg�oszenie do 30.04.br)

35� z� (zg�oszenie w dniu zawod�w)

��

Karta (licencja) amatora 20 z�.

Wpisowe nale�y� zap�aci� organizatorowi bezpo�rednio przed zawodami .

10.���� Nagrody:

����� �Najlepsi w ka�dej kategorii otrzymaj� puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

�� ���Strona internetowa:� http://pingpong-lodz.pl/

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� �Za Organizator�w

�������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������Zbigniew Marciniak

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������Waldemar Ciesio�kiewicz

�����������

��������������������������������������������������������������������������������������� oraz Jaros�aw �ugowski i Bogdan kami�ski

�������������������� �«« powrót