"CAŁA POLSKA GRA W PINGPONGA"! 20 marca 2011 - Otwarte Mistrzostwa Torunia Amatorów
(data: 2011-03-15)

Nowa strona 1

Komunikat Organizacyjny

 

 

 

1.      Patronat :

 

-   Prezydent Miasta Torunia

 

2.  Organizatorzy :

– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,

-  Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

         -  K.S.T Elektryk-Maximus Broker Toruń

 

    3. Sponsorzy:

 

        -  Urząd Miasta Torunia  

 

         

     4.Termin i miejsce :

20.03.2011 r., Hala Sportowa   IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu ul. Warszawska 1/5

                        woj. .Kujawsko -  Pomorskie  

5.   Cel rozgrywania, zasady tworzenia list rankingowych :

Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

Turniej jest drugim z cyklu turniejów „Cała Polska gra w Ping-Ponga” i rozgrywany będzie według zasad  obowiązujących w tym cyklu.

Na podstawie wyników sportowych Ogólnopolskich Turniejów Amatorów pt. „ CAŁA POLSKA GRA W PINGPONGA” i Indywidualnych Mistrzostw Polski Amatorów, oraz  punktacji stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek Amatorów PZTS w sezonie 2010/2011 prowadzony będzie przez Komisje Sportu Masowego Ogólnopolski Ranking Amatorów we wszystkich kategoriach wiekowych, do którego zaliczane będą 3 ( MPA i 2 OTA) najlepsze wyniki w sezonie uzyskane wyłącznie przez zawodników/czki posiadających w momencie rozgrywania zawodów licencję zawodnika amatora lub weterana.

Przejście zawodnika/czki do starszej kategorii wiekowej następuje z zachowaniem punktów zdobytych                               w poprzednim sezonie w młodszej kategorii wiekowej.

 

 

 

 

     6. Warunki uczestnictwa :

W Ogólnopolskim Turnieju Amatorów startuje dowolna liczba zawodników/czek, zgodnie z n/w kategoriami wiekowymi :

-             do 18 lat i młodsi (urodzeni w 1993 i młodsi),

-             19 – 49 lat (urodzeni w latach 1992-1962),

-             50 lat i starsi (urodzeni w 1961 roku i starsi),

-                         nigdy nie zrzeszeni w PZTS (pkt. 1.1.1. niniejszego Regulaminu) – bez podziału na kategorie wiekowe.

W turnieju „CAŁA POLSKA GRA W PINGPONGA” amatorów rozgrywa się wyłącznie gry pojedyncze w każdej kategorii wiekowej. W przypadku małej liczby uczestników/czek w danej kategorii wiekowej bezpośredni organizator zawodów, w porozumieniu z Komisja Sportu  Masowego PZTS, może dopuścić do rywalizacji zawodników/czek z różnych kategorii wiekowych.

Zawodnicy/czki uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych amatorów w sezonie 2010/2011, którzy chcą być klasyfikowani w Rankingu Amatorów i wziąć udział w Mistrzostwach Polski Amatorów zobowiązani są do wniesienia następujących opłat :

- opłaty za przyznanie przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji zawodnika amatora                                dla  zawodnika/czki w sezonie 2010/2011, której wysokość została uchwalona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Komisji Sportu Masowego w wysokości 20,00 zł,                                         płatnej w Wojewódzkich Związkach Tenisa Stołowego zgodnie z zasadami przyznawania licencji zawodniczych PZTS, (załącznik nr.1 Regulaminu Rozgrywek Amatorów na sezon 2010/2011).

Powyższą opłatę można dokonać w dniu zawodów u Organizatora.

Wniesienie powołanej wyżej opłaty nie dotyczy zawodników/czek weteranów, posiadających licencję weterana i spełniających określone wymogi zg. z Regulaminem Rozgrywek Amatorów na sezon 2010/2011 .

Warunkiem udziału zawodnika w rozgrywkach indywidualnych amatorów jest :

-    posiadanie licencji amatora lub weterana i spełnienie następujących wymogów:

         1. nigdy nie uczestniczyła w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych
       organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa
        stołowego oraz nie uczestniczyła i nie uczestniczy w rozgrywkach związku tenisa stołowego
       innego kraju (wyjątek stanowi pkt. 2.),

     2.  uzyskały prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej Amatorów po zakończeniu następujących okresów karencyjnych:

         a)  zawodnik/czka ekstraklasy              - 10 lat od ostatniego występu ligowego,

         b)  zawodnik/czka I ligi                          -   8 lat od ostatniego występu ligowego,

         c)  zawodnik/czka II ligi                                    -   6 lat od ostatniego występu ligowego,

         d)  zawodnik/czka III ligi                                   -   3 lata od ostatniego występu ligowego,

         e)  zawodnik/czka IV ligi lub niższej     -   1 rok od ostatniego występu ligowego,

         f)   zawodnik/czka posiadający/ca licencję PZTS i startujący w innych rozgrywkach
     prowadzonych przez PZTS w minionym sezonie – bez karencji,

3. uzyskali po raz pierwszy licencje zawodnika w wieku powyżej 30 lat,

 

-    posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego,

-    posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych        na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego (zapewnia je posiadanie licencji, w kosztach której jest zawarte obowiązkowe ubezpieczenie),

 -   wpłacenie wpisowego na zasadach określonych przez organizatora i spełnienie szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach organizacyjnych zawodów.

Prawo uczestnictwa w turnieju „CAŁA POLSKA GRA W PINGPONGA”  Amatorów  posiadają również zawodnicy/czki nie posiadający licencji zawodnika amatora lub weterana, ale nie będą oni sklasyfikowani w Ogólnopolskim Rankingu Amatorów.

 

   Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach mają obowiązek wydrukowania i wypełnienia oświadczeń „O spełnieniu warunków uczestnictwa” i „ O stanie zdrowia i ubezpieczeniu”, które są dołączone do komunikatu jako załączniki nr. 1 i 2.

   Prosimy o przekazanie wypełnionych formularzy oświadczeń organizatorowi przy wpłacaniu wpisowego.

  Zawodnicy, którzy nie mają jeszcze wykupionej licencji amatora, a będą chcieli ją wykupić podczas zawodów proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie Wniosku ( załącznik nr. 3)

      7.System rozgrywania :

„CAŁA POLSKA GRA W PINGPONGA”  Amatorów  rozgrywa się w każdej kategorii wiekowej systemem mieszanym: grupowo – pucharowym, lub systemem pucharowym do 2 przegranych z możliwością gier o dalsze miejsca (w zależności od ilości uczestników). Szczegółowe zasady ustala bezpośredni organizator zawodów. W pierwszej kolejności rozegrane będą gry w kategoriach wiekowych i po ich zakończeniu  rozegrane zostaną gry w kategorii „zawodnik nigdy nie zrzeszony w PZTS”.  Na zawodników z dalszych miejscowości, którzy zgłoszą wcześniej w ustalonym terminie swój udział w zawodach i potwierdzą telefonicznie swój przyjazd rano w niedzielę przed turniejem (w czasie podróży) na nr. tel. 602-685-662, będziemy czekać do godz.10.00. Po tym terminie pierwsze gry zostaną im zaliczone jako przegrane walkowerem.

      8.Program zawodów :

20.03.2011 r. /niedziela /

godz. 08.00 – 08.45

–    potwierdzanie udziału i przyjmowanie nowych  zgłoszeń

godz. 08.45 – 09.15

–     losowanie turnieju

godz. 09.15 – 09.30

-    uroczyste otwarcie turnieju

godz. 09.30

-    rozpoczęcie gier

    komunikat

podczas zawodów

– ceremonia zamknięcia turnieju oraz wręczenie pucharów i nagród rzeczowych najlepszym

   

Turniej będzie rozgrywany na  12  stołach.

      9.Zgłoszenia :

Do dnia 17.03.2011 r. ( czwartek ) do godz 20.00 prosimy  przesłać pisemne zgłoszenia udziału na adres

 e-mailowy : julia@julia.com.pl. lub telefonicznie na nr. tel. 602-685-662. Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do ustalonego terminu, mogą się również zapisać na zawody w godz. 08.00 – 08.45 w niedzielę rano przed imprezą, jednak będą musieli  zapłacić wyższe wpisowe (1 kategoria – 25 zł,  2 kategorie – 35 zł) . Wszelkie pytania dotyczące zawodów prosimy kierować do Janusza Grajkowskiego ( Tel. 602-685-662

 i email. julia@julia.com.pl.)

10.  Wpisowe

Udział w turnieju w jednej kategorii

                                              20  zł

Udział w Turnieju w dwóch kategoriach (np. kategoria 19-49 lat i kategoria „nigdy nie zrzeszony w PZTS”

                                              30  zł

   Wpisowe należy  zapłacić organizatorowi bezpośrednio przed zawodami , przy potwierdzeniu udziału w zawodach. Koszty dojazdów, wpisowego ponoszą zawodnicy , natomiast pozostałe koszty pokrywa Organizator. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

11.Nagrody :

      Najlepsi w każdej kategorii otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. W każdej kategorii będzie też nagrodzony najlepszy zawodnik z Torunia.

                                                                                                                    Za Organizatorów.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            Janusz  Grajkowski

 

 

 

 

Załącznik nr. 1

 

 

                       .....................................................................                                           ..............................................................

         (Imię i Nazwisko )                                                                                                                                          (Miejscowość i data) 

 

.....................................................................                                        

(Adres)                                                                    

                                                                             

O Ś W I A D C Z E N I E

                                       O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UCZESTNICTWA

           

                               Ja niżej podpisany/na oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w Otwartych Mistrzostwach Torunia w Tenisie Stołowym Amatorów zgodnie z komunikatem zawodów. Turniej jest drugim z cyklu turniejów amatorów „Cała Polska Gra w Pingponga”, organizowanych przy współudziale PZTS. Zakończeniem w/w cyklu turniejów  będą Mistrzostwa Polski Amatorów 2011 r.

                Jednocześnie oświadczam, że w przypadku podanych przez ze mnie danych niezgodnych ze stanem faktycznym poddam się karze wykluczenia z rywalizacji sportowej Amatorów organizowanych prze Polski Związek Tenisa Stołowego na okres 5 lat

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ............................................................

                                                                                                                                          (Podpis zawodnika)

                                                                             

                                                                                                               ..........................................................................

                                                                                                                 (Podpis rodziców lub prawnych opiekunów

                                                                                                                 w przypadku zawodników niepełnoletnich)

 

 

Załącznik nr. 2

 

                                                                        

                                                            

 .....................................................................                                                                 .............................................................

 

         (Imię i Nazwisko )                                                                                                                          (Miejscowość i data) 

 

.....................................................................                                        

(Adres)                                                                   

                                                              

O Ś W I A D C Z E N I E

                                                  O  STANIE  ZDROWIA  I  UBEZPIECZENIU

 

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857, dalej „Usport”) posiadam ważne i aktualne orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym mi bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 38 ust. 1 Usport posiadam ważne i aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie tenisa stołowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .......................................................................

                                                                                                                                           (Podpis zawodnika)

 

                                                                                                 ...........................................................................................

                      (Podpis rodziców lub prawnych opiekunów

                                                                                                        w przypadku zawodników niepełnoletnich)

.

 

 

 

Załącznik nr. 3

 

 

 

 

 

                    WNIOSEK   O  WYDANIE  KARTY AMATORA NA   SEZON   2010/2011

 

 

     

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia dzień/miesiąc/rok

Miejsce zamieszkania

kod pocztowy /miejscowość/ulica/nr

(dotyczy zawodników którzy nie figurują w rejestrze komputer. PZTS lub zmienili m‑ce zam.)

Rok ostatniego występu w spotkaniu ligowym PZTS

(która liga-okres karencji)

 lub rok pierwszego występu   w spotkaniu ligowym PZTS (koniecznie powyżej 30 roku życia)

 

DANE KONTAKTOWE

 

TEL –

 

EMAIL -

1.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki które obowiązkowo powinny być dołączone:

1.        Oświadczenie zawodnika o spełnieniu warunków uczestnictwa.

2.        Kopia dowodu opłaty należności za kartę Amatora.

3.        Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NW w zakresie tenisa stołowego.

 

                                                                

                     

4.        Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sportu wydane przez lekarza uprawnionego

        do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub oświadczenie o jego posiadaniu.

5.        Pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego  (w przypadku osoby niepełnoletniej).

 

…........................………………………………….......................

/podpis przedstawiciela PZTS lub organizatora zawodów przyjmującego ww. załączniki/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZTS.

 

                                                                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                       podpis«« powrót