KOMUNIKAT #1 (nowy sezon 2013-1014)propozycje zmian Regulaminu
(data: 2013-06-28)Na zebraniu w dn. 27 czerwca 2013 padła propozycja aby nowy sezon 2013-2014 rozpocząć w połowie września [zebranie odbędzie się w pierwszym tygodniu września].
W związku z tym przyspieszeniu musi ulec opracowanie Terminarzy wszystkich pięciu lig.
Proszę zatem o przekazywanie mi już od dzisiaj wszelkich informacji na temat zmian dotyczących poszczególnych drużyn w nowym sezonie, a zwłaszcza:
1. rezygnacji jakiejś drużyny z rozgrywek w nowym sezonie,
2. zgłoszenia nowych drużyn do V ligi,
3. zmiany sal, dni i godzin rozgrywania meczy w nowym sezonie,
4. nowe składy zespołów [do zebrania we wrześniu]
Oczekuję tych informacji do końca lipca 2013. Później (w sierpniu) opracuję nowe Terminarze na bazie nowych danych oraz tych z poprzedniego sezonu [w przypadku braku nowych informacji od danej drużyny].
Wszystkie informacje proszę przekazywać pisemnie [mój adres emailowy: pavmar@op.pl]
Na ten sam adres zgłaszajcie propozycje zmian Regulaminu (który paragraf czy punkt Regulaminu zmienić i jak)
Paweł Marchwicki

Aby zapoczątkować dyskusję zamieszczam poniżej kilka moich propozycji zmian Regulaminu:

Praktyczne zmiany Regulaminu - propozycje do dyskusji na zebraniu wrześniowym przedstawione są DUŻYMI LITERAMI
Proponowana zmiana § 4:
1a. Zgłoszenie drużyn następuje w formie pisemnej przed rozpoczęciem sezonu w terminie DO 31 LIPCA KAŻDEGO ROKU. POZOSTAŁE DANE, TAKIE JAK: adres sali, dzień i godzinę rozpoczynania meczów u siebie, nazwiska i numery telefonów kierownika i jego zastępcy oraz ewentualnie adres e-mail NALEŻY PODAĆ NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA SIERPNIA. SKŁADY ZESPOŁÓW - DO ZEBRANIA INAUGURUJĄCEGO DANY SEZON. Dane te, wyznaczona osoba umieszcza na stronie internetowej przed rozpoczęciem rozgrywek.
1b. DO 31 LIPCA NALEŻY RÓWNIEŻ POINFORMOWAĆ O REZYGNACJI DRUŻYNY Z DALSZYCH ROZGRYWEK W NOWYM SEZONIE.
2. PODSTAWOWI ZAWODNICY ROZPOCZYNAJĄCY JESIENIĄ GRĘ W DANEJ DRUŻYNIE NIE MOGĄ ZMIENIAĆ BARW KLUBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA SEZONU , JEDNAKŻE DRUŻYNY MOGĄ W TYM CZASIE [ALBO W CZASIE TRWANIA RUNDY JESIENNEJ ALBO PODCZAS RUNDY WIOSENNEJ] DOPISAĆ (AWARYJNIE) JEDNEGO NOWEGO ZAWODNIKA. WIĘCEJ NOWYCH ZAWODNIKÓW MOŻE ZOSTAĆ DOPISANYCH DO DRUŻYNY TYLKO W PRZERWIE MIĘDZY RUNDĄ JESIENNĄ I WIOSENNĄ. DOPUSZCZA SIĘ WTEDY TAKŻE ZMIANĘ `BARW KLUBOWYCH` DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY BYLI REZERWOWYMI W SWOJEJ DRUŻYNIE.
Uzasadnienie:
1a) ... do 31 lipca - gdyż w sierpniu są już przygotowywane Terminarze i musimy znać zarówno ilość jak i nazwy drużyn [zwłaszcza V ligi] zgłoszonych do nowych rozgrywek.
1b) ... Jeśli ktoś chce wycofać drużynę z rozgrywek to na to miejsce trzeba wstawić inną.
2. ten punkt pomógłby np drużynom, które mają w składzie tylko 3 zawodników (jest sporo takich drużyn) a nagle, w trakcie sezonu, jeden zawodnik doznaje wykluczającej go całkowicie z gry kontuzji (albo wyjeżdża za granicę za pracą) i drużyna musiałaby grać do końca rundy tylko we dwójkę. Zaznaczyłem, że grający od początku sezonu zawodnicy nie mogą zmieniać drużyn, a drużyna mogłaby dopisać kogoś nowego (np rezerwowego z innej drużyny, który nie ma szans zagrania żadnego spotkania w swojej dotychczasowej drużynie).
Są to praktyczne propozycje - `` idące drużynom na rękę``.

Dotychczasowe brzmienie § 9 - PROPONOWANE ZMIANY PUNKTÓW 3, 9, 10
Przekładanie meczy:
3. Nie można przekładać meczy z 2 ostatnich kolejek każdej rundy, a przed rozpoczęciem meczu w przed ostatniej kolejce, wszelkie przełożone wcześniej spotkania muszą być zakończone. Jeżeli, wg punktu 9, pozostałby jeszcze czas na rozegranie przełożonego meczu z rund wcześniejszych, nadrzędnym pozostaje punkt 2, a termin z punktu 9 musi ulec skróceniu. WYKREŚLIĆ P.3
9. Przełożony mecz powinien być rozegrany w terminie 7 dni roboczych od wyznaczonej daty w terminarzu, a w przypadku ponownego przełożenia tego samego meczu w okresie 3 dni roboczych.
[PRZEŁOŻONY MECZ POWINIEN BYĆ ROZEGRANY W ROZSĄDNYM TERMINIE 2-CH TYGODNI A WYJĄTKI OD TEGO MUSZĄ MIEĆ SOLIDNE UZASADNIENIE.]
10. Jeżeli mecz nie odbył się w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od któregokolwiek zespołu, obie drużyny składają wyjaśnienia na piśmie do Zarządu Ligi wraz z podaniem nowego terminu. Zgodę na rozegranie spotkania w nowym terminie wyraża Zarząd. WYKREŚLIĆ P.10

Uzasadnienie:
Te zmiany wymusza `życie`. Przełożenia w końcówkach rund mają takie samo uzasadnienie życiowe jak i w trakcie tych rund.

Dotychczasowe brzmienie § 15 p.2
2. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego (§ 4 i 6) powoduje porażkę „walkowerem” całej drużyny w danym spotkaniu.
[UDZIAŁ W MECZU ZAWODNIKA NIEUPRAWNIONEGO POWODUJE UTRATĘ PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ TEGO ZAWODNIKA A NIE POWODUJE `WALKOWERA` CAŁEJ DRUŻYNY].

pavmar«« powrót